Hlavná stránka

Vitajte na stránke obce Hradište!

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje občanov

NEZABUDNITE!

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerobte!

Za vypaľovanie trávy pokuta 331,00 eur!

Neznalosť zákona neospravedlňuje!!!

Pamätajte na to, že VYPAĽOVANIE porastov bylín, kríkov a stromov je podľa par. 8, písm.a) a par. 14 ods.2 písm.b) zákona NRSR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ!

 Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.Z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 eru, resp. v blokovom konaní do výšky 100 eur, pravníckej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môže byť uložená pokuta do výšky 16 596 eur.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekund je dôležitá! Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. 

Ak  nie, okamžite volajte hasičov! Telefonne čísla 150 alebo 112

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

V zmysle zákona č. 329/2018 s účinnosťou od 1.1.2019 musí obec poskytnúť prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe, ktorá sa použije na výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku.

Tento údaj sa vypočítal podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2 zákona o poplatkoch. 

Obec Hradište sa zaraďuje do príslušnej sadzby za rok 2019, v zmysle výpočtu podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z., za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov nasledovne:

Položka: 3

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu:   23,62 %

Sadzba za príslušný rok v eurách:  10,00 eur za tonu uloženého odpadu.

Aktualizované (Utorok, 05 Marec 2019 10:49)

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Kto je online
Aktuálne si tieto stránky prezerá: 5 hostí